Villkor och Bestämmelser

Dessa villkor och bestämmelser beskriver reglerna och föreskrifterna för användning av Digital Servicebook (“Webbplatsen”), som ägs och drivs av Digital-Servicebook.com ApS (“vi,” “oss,” eller “vår”).

Genom att få tillgång till denna Webbplats godkänner du dessa villkor i sin helhet. Fortsätt inte att använda Webbplatsen om du inte accepterar alla villkor och bestämmelser som anges på denna sida.

1. Immateriella Rättigheter

Om inte annat anges, äger vi och/eller våra licensgivare de immateriella rättigheterna till allt material på Webbplatsen. Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du kan visa och/eller skriva ut sidor från Webbplatsen för ditt eget personliga bruk, med förbehåll för de begränsningar som fastställs i dessa villkor.

2. Begränsningar

Du är särskilt begränsad från att göra följande:

Om du behöver speciella tillstånd, som information eller exempel för nyhetsartiklar eller recensioner, för användning av Digital Servicebook, vänligen kontakta oss, och vi kommer att granska din förfrågan från fall till fall.

Användning av Digital Servicebook i strid med ovanstående, inklusive vidarebefordran av information från Digital Servicebook, kommer att utlösa en påföljd på DKK 10.000,00 per överträdelse, och ansvar kommer också att uppstå enligt de allmänna reglerna i dansk lag. Dessutom kan alla aktiva konton stängas eller avslutas beroende på överträdelsens allvar.

3. Ditt Konto

För att använda tjänsterna från Digital Servicebook måste du skapa ett konto med ett giltigt abonnemang. Registrering är tillåten om du är ett företag som direkt eller indirekt är involverat i reparation eller underhåll av fordon och/eller släpvagnar, fordon och/eller släpvagnsgrossist eller detaljhandel, specialistverkstad, väghjälp, fordonsinspektion och/eller underredesbehandling. Om du inte uppfyller dessa kriterier, vänligen kontakta oss, och vi kommer att granska ditt fall och arbeta med dig för att hitta en lämplig lösning. För företag med flera platser (filialer, kontor, affärsenheter etc.) måste varje avdelning registreras separat. Detsamma gäller för företag med anslutna företag.

Det är kontoinnehavarens fulla ansvar att hålla kontoinformationen korrekt och uppdaterad. Det är kontoinnehavarens ansvar att skydda sitt konto mot missbruk. Om kontoinnehavaren upptäcker att deras konto har blivit komprometterat, bör lösenordet omedelbart ändras och Digital Servicebook informeras. Vid mottagande av en anmälan om kontobrott, kommer vi att inleda en undersökning för att utvärdera omfattningen av brottet och genomföra en plan för att mildra och rätta till eventuella skador.

4. Innehållsansvar

Kontoinnehavaren är fullt ansvarig för att de data de anger på Digital Servicebook är korrekta. Kontoinnehavaren samtycker till att fullt ut kompensera Digital Servicebook för krav från tredje part, som baseras på det innehåll och de data som kontoinnehavaren har angett.

Digital Servicebook ansvarar inte för noggrannheten och fullständigheten av information och innehåll från tredje parts leverantörer. Digital Servicebook genomför periodiskt slumpmässiga kontroller för att se om informationen som är tillgänglig genom Digital Servicebook är korrekt.

Även om Digital Servicebook kontinuerligt arbetar för att hålla våra plattformar fria från virus och skadlig programvara, kan vi inte garantera att de är 100 % virus- och skadlig programvarufria eller ta ansvar i detta avseende. Innan kontoinnehavare kan få data eller dokumentation, måste de vidta rimliga säkerhetsåtgärder och använda lämpliga antivirusprogram för eget skydd och för att förhindra att Digital Servicebook blir infekterat.

Data och information på Digital Servicebook-plattformarna samlas in i god tro, och vi arbetar kontinuerligt för att ha de bästa dataleverantörerna tillgängliga, men noggrannheten av data kan inte garanteras till 100 %. Digital Servicebook-plattformarna kan innehålla länkar eller referenser till/från tredje parts webbplatser. Digital Servicebook tar inget ansvar för innehållet från sådana webbplatser och kommer inte att använda deras webbplatser och/eller innehåll som sitt eget.

5. Ansvar för Databehandling

Det är kontoinnehavarens ansvar att få kundens/bilägarens samtycke innan de tillhandahåller deras data till Digital Servicebook. Kunden/bilägaren måste också informeras om sina rättigheter i förhållande till GDPR, som finns på Digital Servicebook webbplats, eller genom att trycka på länken i SMS som de får som en del av att deras data tillhandahålls Digital Servicebook. Om kunden/bilägaren inte registrerar sitt konto inom 30 dagar, kommer deras information att raderas från Digital Servicebook.

6. Begränsning av Ansvar

Under inga omständigheter ska Digital Servicebook vara ansvarigt för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår från användningen av eller oförmågan att använda material på Webbplatsen, även om vi eller en auktoriserad representant har informerats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådana skador.

7. Ändringar av Villkor

Vi förbehåller oss rätten att revidera dessa villkor och bestämmelser när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna Webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa villkor och bestämmelser.

8. Gällande Lag

Dessa villkor och bestämmelser regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Danmark.

9. Skiljeklausul

Konfidentialitet: Skiljeförfarandet och all relaterad information ska behandlas som konfidentiell och får inte avslöjas för någon tredje part utan skriftligt samtycke från båda parter, om inte lagen kräver det.