Villkor & förhållanden för bilägare

Allmänt

Följande villkor gäller på digital-servicebook.com
Genom att godkänna dessa villkor samtycker du som verkstad/återförsäljare till att dessa regler alltid gäller och att de reglerar alla aspekter av relationen mellan dig och Digital Servicebok samt användningen av Digital Serviceboks tjänster.
Digital Servicebok är ett kostnadsfritt uppslagsverk som innehåller information om kilometertal, serviceuppgifter m.m. Som registrerad fordonsägare/användare på Digital Servicebok kan du ladda upp bilder på fordonet och på din servicebok i pappersformat. Du kan också välja verkstad* och på så sätt få information i god tid när det gäller kommande service m.m.
* Om din verkstad är en användare av Digital Servicebok kan all information om utförda / framtida serviceuppgifter dokumenteras direkt på mobil / pc, samtidigt som din verkstad också kan skicka faktura digitalt. På begäran kan Digital Servicebok hämta data från tidigare utförd digitala bilmärke serviceböcker, så allting samlas i den digitala serviceboken.

Digital Servicebok är GRATIS för alla fordonsägare. Maximalt fem fordon kan registreras på en fordonsägare/användare – ett utökat antal kan köpas som tillval.
Alla fordon som har ett giltigt registreringsnummer kan använda och registreras i Digital Servicebok.
En registrerad verkstad/återförsäljare kan skriva in uppgifter om utförda och kommande servicearbeten, och därmed kan kunden kallas till verkstaden för återbesök via Digital Servicebok.

Digital Servicebok är en digital registrering av utförda och kommande arbeten kombinerat med ett system för kallelser till återbesök.

 

Konto för verkstäder/återförsäljare

För att kunna använda Digital Serviceboks tjänster måste verkstaden/återförsäljaren ha registrerat sig i och köpt åtkomst till systemet samt ha angett uppdaterade och korrekta uppgifter.
Det är helt och hållet verkstadens/återförsäljarens ansvar att se till att all information är korrekt och uppdaterad.
Det är verkstadens/återförsäljarens ansvar att skydda det lösenord som man har tilldelats så att detta inte missbrukas. Om en verkstad/återförsäljare upptäcker att lösenordet har blivit offentligt måste man omgående byta lösenord.
Registrering tillåts på villkoret att verkstaden/återförsäljaren antingen är ett företag som är direkt eller indirekt involverat i reparation och underhåll av motorfordon och/eller släpvagnar, grossisthandel och detaljhandel med motorfordon och/eller släpvagnar, i synnerhet verkstäder, vägassistanstjänster, besiktningsfirmor samt underredsbehandling.
Om företaget har flera avdelningar (filialer, kontor, handelsenheter osv.) ska varje avdelning registreras separat. Detsamma gäller för företag med intressebolag.

Anonym datainsamling
Alla kan besöka Digital Serviceboks webbsidor och använda dem som uppslagsverk utan att röja någon information om den personliga identiteten. Vi registrerar endast namnet på din Internetleverantör (din IP-adress), webbsidan eller webbplatsen, datum, tidpunkt samt de webbsidor som du besöker på Digital Serviceboks webbplats. Denna information analyseras för statistiska ändamål. Du behåller din anonymitet som individuell användare.

Insamling, användning och kommunikation av data
Som registrerad verkstad/återförsäljare på Digital Servicebok behöver vi vissa uppgifter om er. Information om namn, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer etc. sparas när dessa anges under registreringen på Digital Servicebok. Digital Servicebok använder denna information för att registrera företaget i Digital Servicebok och därmed ge er rätten att använda och fylla i information om utförda samt kommande servicearbeten på fordon.
Bilägare/användare som har registrerat sina fordon och registrerat sig hos er verkstad kommer att få information om kommande servicetillfällen baserat på registrerade data från ert företag samt information om kampanjerbjudanden och viktiga meddelanden från Digital Servicebok.

Kakor
Digital Servicebok använder kakor. En kaka är en liten datafil som kan sparas på din hårddisk. Datafilen skapas av den webbserver där du har skapat en länk via din webbläsare, och den skickas sedan till din dator. Via kakan kan vi känna igen dig när du besöker webbsidan eller webbplatsen så att du inte ännu en gång behöver ange de uppgifter du har angivit tidigare. De flesta webbläsare är nu standardkonfigurerade så att de automatiskt godkänner kakor, men du kan alltid välja att konfigurera din webbläsare till att avvisa kakor eller visa dem innan du godkänner dem. Du kan dessutom radera kakor från ditt system.

Rätt att göra invändningar
Du kan när som helst invända mot att uppgifterna om din verkstad/din återförsäljarverksamhet används. Skicka dina invändningar till info@digital-servicebook.com så spärrar vi åtkomsten till dina uppgifter. Du har dessutom under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som Digital Servicebok har om företaget korrigerade, spärrade eller raderade. Du har när som helst rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om företaget hos Digital Servicebok samt syftet med denna registrering.
Detta innebär dock att de fordonsägare/användare som har registrerat sina fordon hos dig som verkstad/återförsäljare inte kommer att få kallelser, serviceinformation m.m. gällande fordonet.
Data om service och fordonets servicebok kommer dock alltid att finnas kvar på digital-servicebook.com eftersom denna dokumentation bland annat krävs vid garantiärenden m.m.

 

Åtkomst till Digital Servicebok (betalning)

Digital Servicebok erbjuder alla verkstäder/återförsäljare åtkomst till information och användning av Digital Servicebok och de tjänster som Digital Servicebok använder.

Priser: Vi hänvisar till vår prislista på Priser – Digital Servicebook (digital-servicebook.com) priserna indexregleras årligen.
Samtliga avtal förlängs med 6 månader vid utgången av perioden, och de kan alltid sägas upp till utgången av avtalsperioden. Vi skickar ett meddelande innan avtalet förlängs med en ny period.
En faktura skickas, och när denna är registrerad som betald ges åtkomst till Digital Servicebok.

 

Rättigheter till Digital Servicebok

Digital Servicebok innehåller data och information. Registrerade verkstäder/återförsäljare får använda och hämta den information som finns på Digital Servicebok för personlig användning. Användning eller nyttjande av information för andra syften, återgivning, ändring eller inkludering i publikationer eller på webbplatser får endast ske om Digital Servicebok skriftligen har godkänt detta i förväg. Detta gäller även alla former av vidareförmedling och vidarebefordran av innehållet på Digital Servicebok.

Ej auktoriserad användning av Digital Servicebok och vidarebefordran av uppgifter från Digital Servicebok kan leda till påföljder för verkstaden/återförsäljaren.

Innehållet i och informationen som finns på Digital Servicebok kan omfattas av upphovsrätt. Digital Servicebok är ett registrerat varumärke och därför är sådana rättigheter (i synnerhet namn- och varumärkesrättigheter) utan undantag Digital Serviceboks egendom.

 

Ansvar för innehåll

Verkstaden/återförsäljaren har det fulla ansvaret för att de uppgifter som verkstaden/återförsäljaren har informerat om och registrerat på Digital Servicebok gällande utförda och kommande servicearbeten är korrekta. Verkstaden/återförsäljaren förbinder sig att hålla Digital Servicebok fullt ut skadeslös vid krav från tredje part som baserar sig på innehåll och data som har uppgivits av verkstaden/återförsäljaren.
Digital Servicebok ansvarar inte för att de uppgifter och det innehåll från tredje part som levereras via Digital Servicebok är riktiga och fullständiga. Digital Servicebok kontrollerar inte uppgifter som man kan få tillgång till och öppna via Digital Servicebok om dessa inte är Digital Serviceboks egna data.
Även om Digital Servicebok kontinuerligt arbetar med att hålla Digital Servicebok fri från virus kan vi inte garantera att tjänsten är befriad från virus och vi kan inte heller påta oss något ansvar för detta. Innan verkstaden/återförsäljaren hämtar data eller dokumentation ska rimliga säkerhetsarrangemang vidtas och lämpliga antivirusprogram användas som skyddar den egna verksamheten och som även förhindrar att Digital Servicebok drabbas av virus.

Digital Servicebok har samlat in data och upplysningar till Digital Servicebok i god tro men kan inte garantera att de data och upplysningar som förekommer i Digital Servicebok är kompletta och korrekta.
Digital Servicebok kan innehålla länkar och/eller hänvisningar till/från webbplatser tillhörande tredje part. Digital Servicebok påtar sig inte något ansvar för innehållet på sådana andra webbplatser och använder inte dessa webbplatser och/eller deras innehåll som sina egna eftersom Digital Servicebok inte har något inflytande över innehållet och uppgifterna man får tillgång till via länkarna och inte heller regelbundet kontrollerar dessa. Digital Servicebok kan därför inte hållas ansvarig för kvaliteten, riktigheten och/eller fullständigheten med avseende på uppgifter från tredje part om det på denna webbplats tydligt framgår att uppgifterna härrör från tredje part. Detta gäller uttryckligen alla uppgifter och allt innehåll som levereras av verkstäder/återförsäljare av Digital Servicebok.
Digital Servicebok åtar sig inget ansvar för förluster eller skador som orsakas av direkt eller indirekt användning av data som hämtas och används av verkstäder/återförsäljare av Digital Servicebok på verkstadens/återförsäljarens eget system.
Varje användning av varje tjänst som Digital Servicebok erbjuder sker på verkstadens/återförsäljarens eget ansvar och risk. Digital Servicebok tar inget ansvar för innehållet och/eller de data som överförs till och från verkstadens/återförsäljarens tjänst via Internet och tar inte heller något ansvar t.ex. för att denna information är korrekt och laglig. Digital Servicebok är med andra ord inte ansvarig för förluster, direkta eller indirekta kränkningar eller andra förhållanden som kan uppstå till följd av användning av information som har överförts via Internet via Digital Serviceboks tjänster.
Digital Servicebok frånskriver sig allt ansvar för förluster som verkstaden/återförsäljaren kan drabbas av i samband med användningen av Digital Servicebok.
Digital Servicebok kan inte göras ansvarig för obehörigas åtkomst till verkstadens/återförsäljarens data eller system, eller för skador eller dataförluster som blir följden av sådan obehörig åtkomst. Digital Servicebok frånsäger sig dessutom allt ansvar för direkta och/eller indirekta förluster av data, skador på data och återupprättande av data, oavsett vad orsaken är.
Digital Servicebok kan dessutom inte hållas ersättningsskyldig. Om försök trots detta görs att hålla Digital Servicebok ersättningsskyldig kommer Digital Serviceboks ansvar att begränsas till verkstadens/återförsäljarens totala utgifter för den tjänst som Digital Servicebok ställer till förfogande.
Alla friskrivningsklausuler i dessa villkor gäller alltid och i alla hänseenden om inte Digital Servicebok har agerat grovt oaktsamt eller avsiktligt har agerat för att skada användarna.
Digital Servicebok åtar sig inte och godkänner heller inte något ansvar för förluster eller skada som uppstår till följd av att lösenord har missbrukats.

Digital Servicebok garanterar inte att Digital Servicebok alltid kommer att vara tillgänglig och fungera problemfritt. Detta gäller i synnerhet om åtkomsten till Digital Servicebok påverkas av problem som ligger utom Digital Serviceboks kontroll. Digital Servicebok kommer dock att göra sitt yttersta för att så snart som möjligt häva åtkomstproblem i den utsträckning detta är tekniskt och driftsmässigt möjligt.

 

Ansvar för efterlevnad av GDPR

Det är verkstadens ansvar att inhämta kundens/bilägarens samtycke till att de registreras i Digital Servicebok med namn och kontaktuppgifter och kunden ska göras uppmärksam på GDPR-rättigheterna som finns på Digital Servicebokens hemsida resp. via länken som följer med SMS:et.

 

Överträdelse

Följande medför varning, följt av suspendering:

 • Kränkning av upphovsrätten: Direkta kränkningar av upphovsrätten enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
 • Hot och trakasserier: Digital Serviceboks tjänster får inte användas för att hota eller trakassera enskilda personer, organisationer eller företag.
 • Våldsamt stötande innehåll: Innehåll som anses för stötande eller för extremt resulterar i en varning.
 •  Olaglig användning Direkt användning av tjänster i syfte att utföra olagliga aktiviteter tolkas som missbruk.

 

Missbruk

Allt uppsåtligt missbruk av Digital Serviceboks tjänster, webbplats eller system leder till omedelbar uppsägning, avstängning och, i extrema fall, till polisanmälan.
Digital Servicebok skiljer inte på missbruk och försök till missbruk.

 • Missbruk inkluderar, men är inte begränsat till, följande:
 • Hackande av Digital Serviceboks eller Digital Serviceboks kunders webbplatser, system eller tjänster
 • Utnyttjande av fel och ev. säkerhetsbrister.
 • Medveten och uppsåtlig överförbrukning eller överbelastning av Digital Servicebok, av kunders tjänster, webbplatser eller system
 • Olämplig överkonsumtion av Digital Serviceboks supporttjänster
 • Utnyttjande av Digital Serviceboks villkor, policyer eller liknande för egen vinnings skull
 • Användning/utnyttjande av Digital Serviceboks tjänster för olagliga aktiviteter.
 • Vid missbruk avgör Digital Servicebok om händelsen ska bedömas som avsiktlig eller ej.

 

Suspendering

Suspendering kan förekomma när följande villkor uppfylls:

 • Registrering av företag utan ett ägar-/användarförhållande (man får information om missbruk).
 • Missbruk av Digital Servicebok.
 • Digital Servicebok förbehåller sig i övrigt rätten att suspendera eller upphäva tjänster som innehåller material som kan skada Digital Servicebok, Digital Serviceboks rykte eller Digital Serviceboks affärsverksamhet.

 

Förbehåll

Digital Servicebok förbehåller sig rätten att ändra i villkoren utan att i förväg meddela detta.

Ändringar som påverkar personuppgifter kommer att meddelas till registrerade verkstäder/återförsäljare och måste godkännas innan man kan logga in i systemet igen.

Digital Servicebok förbehåller sig rätten att utesluta personer som Digital Servicebok anser vara obehagliga, ovänliga eller hotfulla. I extrema fall kan Digital Servicebok upphäva personens aktiva tjänster och blockera personen så att denne i framtiden inte har möjlighet att använda Digital Servicebok.

Vi reserverar oss för skriv-, stavnings- och inmatningsfel. Digital Servicebok förbehåller sig rätten att ändra felaktigheter i villkoren utan att i förväg meddela detta.

 

GDPR

*This page is in English, to create a set of GDPR rules for all countries.

DATA PROCESSING AGREEMENT

Data Processing Agreement (“The Agreement”) between:

Your company (“The customer”); and Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79,DK- 4700 Næstved DK-36726350 (“The supplier”)

A: EXTENT
A.1 The Data Processing Agreement has been entered between the parties, effective from May 2018, concerning the supplier’s delivery of services and benefits to the customer. The agreement is an addition to ”General terms and conditions” from  Digital-servicebook.com and ”the conditions in the general Terms and Conditions from Digital-servicebook.com” are valid to the extent that the question isn’t covered by this agreement.

A.2 The supplier is a data processor for the customer, based on the in Appendix 1 described data processing tasks.

A.3 Personal information, which is processed by the supplier, is covered by the purposes for processing, the categories of personal data and the categories of registered individuals that are described in Appendix 1.

A.4 “Personal information” is understood as every kind of information about an identified or an identifiable, physical person, cf. Article 4 (1) in the Regulation (EU) 2016/679 from April 27., 2016 (“Personal Data Act”).

B: PROCESSING OF PERSONAL INFORMATION

B.1 The supplier solely processes personal information for the purpose of performing the in Appendix 1 described data processing tasks. The supplier cannot use or process the personal information for other purposes than described unless the supplier is required to by EU Law. If so, the supplier must notify the customer in writing about his legal obligation, before the processing is initiated unless the relevant legislation based on important community interests prohibits such a notification.

B.2 If the customer in the instructions in Appendix 1 or the customer specifically has given permission to the transfer of their personal information to a third party country or to international organizations, it is the supplier’s responsibility to ensure that there is a legal basis for transfer e.g. the EU Commission’s standard contract for transfer of personal information to third party countries.

B.3 If the supplier estimates that an instruction from the customer is in contrary to the Personal Data Act or the Data Protection rules in other EU law or the legislation in a Member State, the supplier must immediately in writing inform the customer about this.

C: REQUIREMENTS FOR THE SUPPLIER

C.1 The supplier must ensure that the persons, who process personal information, have committed to confidentiality or are subject to an appropriate statutory duty of confidentiality.

C.2 The supplier must take the necessary organisational and technical security measures against the personal information being processed contrary to the law including the Personal Data Act.

C.3 The supplier must comply with the specific demands for security measures which are valid for the customer, according to Appendix 1 and comply with the demands for security measures, which directly oblige the supplier, including the demands for security measures in the country, where the supplier is established or in the country, where the data processing takes place.

C.4 Determination of technical and organisational security measures must take place, taking into account the actual technical level, the nature of the processing and the purpose including the risks of varying probabilities and seriousness for physical persons’ rights and freedoms.

C.5 The supplier must on customer demand give the necessary information, allowing the customer to ensure that the supplier complies with his obligations according to the Agreement including being able to ensure that the necessary technical and organisational security measures are taken.

C.6 The customer has the right, at their own expense, to appoint an independent expert to investigate, if the supplier complies with his obligations according to the Agreement and to ensure that all necessary technical and organizational security measures have been established. The expert must at supplier’s request sign a normal confidentiality statement. The customer’s right to carry out an investigation at the supplier is limited to no more than one investigation per calendar year.

C.7 The supplier must deliver all requested information to the authorities, the customer’s external advisors including accountants in relation to the performance of the data processing task, to the extent that the information is necessary for them to carry out their task pursuant to EU-law or other legislation.

C.8 The supplier must assist the customer in the handling of any request from “a registered” according to Chapter III in the Personal Data Act, including requests for insight, correction, blocking or deletion. The supplier must furthermore implement appropriate technical and organisational measures to assist the customer with the fulfilment of the customer’s obligations to answer such requests.

D: SUBCONTRACTORS

D.1 The supplier can make use of subcontractors. The supplier must, before he uses a subcontractor, enter into a written agreement with the subcontractor, where the subcontractor as a minimum is subject to the same obligations as the supplier has been subject to according to the Agreement and including the duty to carry out appropriate technical and organizational measures to ensure that the processing fulfils the requirements in the Personal Data Act.

D.2 The customer has the right to obtain a copy of the supplier’s agreement with the subcontractor as regards to the provisions in the mentioned agreement that relates to the data protection obligations. The fact that the customer has notified consent to the supplier’s conclusion of an agreement with a subcontractor is without prejudice to the supplier’s duty to fulfil the Agreement.

E: CONFIDENTIALITY

E.1 The supplier must keep the personal information confidential.

E.2 The supplier cannot communicate personal information to anyone or take a copy of personal information unless this as absolutely necessary to carry out the supplier’s obligations towards the customer according to the Agreement and it is provided that the individual, who obtains the personal information is aware that the information is confidential and has agreed to keep the personal information confidential according to the Agreement.

E.3 The supplier can limit the access to personal information to the associates for whom it is necessary to have access to the personal information in order to be able to fulfil the supplier’s obligations towards the customer.

E.4 The supplier’s obligations according to point E consist without a time limit and no matter if the Parties’ cooperation has ended.

E.5 The customer must handle the confidential information that he receives from the supplier confidential and cannot exploit or disclose the information.

F: TRANSFER AND CHANGES

F.1 The parties can at any time agree to change/hand over the Agreement. The changes must take place in writing.

G DURATION AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

G.1 The agreement enters into force by signature and is valid until the Data Processing Agreement is terminated or cancelled by one of the Parties.

G.2 Regardless of the Agreement’s formal contract period, the Agreement continues to apply, as long at the supplier processes the personal information that the customer is a data controller of.

G.3 In case of a termination of the Agreement, the supplier must loyally and quickly  contribute to a transfer of the data processing to another supplier or to return the personal information to the customer.

G.4 The supplier must immediately after a request from the customer transfer or delete personal information that the supplier processes for the customer, unless EU-law or the legislation prescribes storage of the personal information.

APPENDIX 1

This Appendix is an instruction to the supplier in connection with the supplier’s data processing for the customer.

The processing of personal information at Digital-Servicebook.com is described in the following.

Please notice that the supplier only processes the categories of personal information, where “Processing” is marked with a ”Yes”

Purpose and the nature of data processing The purpose of processing personal information is that a workshop’s service records for a registered car can be made available on the Internet for the workshop, which the registered has chosen. The service records are updated by the chosen workshop.
Categories of registered Mainly car owners, who have signed up at Digital-Servicebook.com Other persons who sign up at Digital-Servicebook.com
Category of personal information Processing
Special categories of personal information (cf. Article 9) Racial or ethnic origin, Political opinions, religious or philosophical beliefs, Trade union relationships, Genetic information, Biometric information for the purpose of uniquely identifying an individual, Information concerning health sexlife or sexual orientation No
Information on criminal matters (cf. Article 10) Includes personal information concerning criminal convictions and offences or associated security measures No
Confidential information The registered person’s personal identification number No
Confidential information The registered person’s password for Digital-Servicebook.com Yes, but only in an encrypted version in the access system
General personal information The registered person's E-mail
The registered person's Mobile number
The registered car - Plate Number & VIN
Service records related to the registered car:
Registrations in the service records: Only the pre-defined options at Digital-Servicebook.com can be used: Oil change, tire change and similar. No other possibilities for registration in the system – as e.g. free text.
Yes

Assistance to the data controller (the customer) cf. Chapter III in the Personal Data Act concerning:

 • The obligation to inform about collection of personal information from the registered persons
 • The obligation to inform, if personal information has not been collected from the registered person
 • The registered person’s right to access
 • The right to correction
 • The right to deletion (»the right to be forgotten «)
 • The right to limitation of processing
 • Notification obligation in connection with correction or deletion of personal information or limitation of processing
 • The right to data portability
 • The right to object
 • The right to object to the result of automated, individual decision-making including profiling (Please notice: Digital-Servicebook.com does not use automated decision-making and profiling)

Obligations towards the data controller (the customer) regarding security measures cf. Article 32-36 in the Personal Data Act concerning:

 • Implementation of appropriate technical and organisational measures in order to ensure the level of security which is in line with the risks of processing.
 • Notification of any breach of the personal data security to the controlling authority (Datatilsynet) without any unnecessary delay and if possible no later than 72 hours after the fact that the data controller has become familiar with the breach unless it is unlikely that the breach of the personal data security involves a risk of a physical person’s rights or freedom.
 • Without any unnecessary delay – to inform the registered person(s) about the breach on the personal data security, when such a breach is likely to involve a high risk of physical persons’ rights and freedom.
 • Implementation of an impact assessment concerning data protection if a type of processing most likely will include a high risk of affecting physical persons’ rights and freedom
 • Consultation with the controlling authority (Datatilsynet) before processing, if an impact assessment concerning data protection shows that the processing will lead to a high risk in lack of precautions made by the data controller in order to limit the risk.

 

-Our GDPR agreement (Data Processing Agreement) in English can be downloaded HERE

-Our GDPR agreement (Databehandleraftale) in Danish can be downloaded HERE